Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (NĐ 72) của Chính phủ nêu rõ, đối tượng thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô là các đối tượng được sử dụng xe tại các đơn vị không thực hiện trang bị xe theo quy định; chức danh thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định và các đối tượng áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.
Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô và thuê dịch vụ xe ô tô
Nghị định số 72/NĐ- CP của Chính phủ quy định rõ việc khoán kinh phí. Ảnh minh hoạ

Công đoạn khoán kinh phí gồm: Đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại; đi công tác.

Hình thức và mức khoán kinh phí cũng được quy định cụ thể trong NĐ 72. Cụ thể, đối với hình thức khoán theo km thực tế, mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được xác định trên cơ sở số km từ nơi ở đến cơ quan (2 lần/ngày), số ngày làm việc thực tế trong tháng và đơn giá khoán.

Đối với công đoạn đi công tác, mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được xác định trên cơ sở số km thực tế của từng lần đi công tác và đơn giá khoán.

Nghị định số 72/2023/NĐ - CP của Chính phủ cũng nêu rõ, căn cứ quy định tại Nghị định này và điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định hình thức và công đoạn thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho các chức danh; đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng cho từng chức danh hoặc từng nhóm chức danh phù hợp với từng thời kỳ.

Với hình thức khoán gọn, công đoạn đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại được căn cứ vào khoảng cách bình quân từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại, số ngày đưa, đón bình quân hàng tháng của các chức danh có tiêu chuẩn, đơn giá khoán để xác định mức khoán gọn áp dụng cho các chức danh.

Đối với công đoạn đi công tác, căn cứ số km bình quân đi công tác hàng tháng theo yêu cầu công việc của các chức danh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và đơn giá khoán.

Nguồn kinh phí khoán được bố trí trong dự toán NSNN, nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước. Kinh phí khoán được thanh toán cho người nhận khoán cùng với việc chi trả tiền lương hàng tháng. Riêng kinh phí khoán theo hình thức khoán theo km thực tế trong trường hợp đi công tác được thanh toán cùng với việc thanh toán công tác phí.

Đối với thuê dịch vụ xe ô tô, NĐ 72 quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thực hiện thuê dịch vụ xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng trong các trường hợp: Xe ô tô hiện có không đủ để bố trí phục vụ công tác, không áp dụng hình thức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; cơ quan, tổ chức, đơn vị có đối tượng sử dụng xe ô tô nhưng không thuộc trường hợp được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại Nghị định này; cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định này nhưng không thực hiện trang bị xe ô tô và không áp dụng hình thức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

Căn cứ điều kiện cụ thể, thực tế cung cấp dịch vụ phương tiện đi lại của thị trường, cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án, doanh nghiệp nhà nước thực hiện thuê dịch vụ xe ô tô. Giá thuê dịch vụ xe ô tô phù hợp với đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường./.

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)