Liên quan đến mua sắm tài sản công, cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị Bộ Tài chính rà soát, tham mưu sửa đổi Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Cử tri phản ánh, việc thực hiện quy định trên có nhiều điểm không còn phù hợp với thực tế, nhất là danh mục trang thiết bị cấp cho cấp xã. Cụ thể như, định mức tiền để mua máy photocopy trang cấp cho xã quá thấp, không đủ để mua sắm; chưa có danh mục mua máy scan trong khi nhu cầu rất cần; đề nghị loại bỏ danh mục máy fax vì hiện nay không có nhu cầu sử dụng...

Chỉ trang bị mới nếu phương tiện làm việc thiếu so với tiêu chuẩn
Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đã có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức mua sắm máy móc, thiết bị.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017.

Trong đó đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (theo Phụ lục II, III, IV kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg).

Đồng thời quy định, ngoài máy móc, thiết bị ban hành kèm theo các phụ lục nêu trên thì cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư, mua sắm, điều chuyển, thuê theo quy định của pháp luật quyết định việc trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cần thiết khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Trường hợp giá máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến có biến động tăng thì chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đối với trường hợp giá mua máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cao hơn không quá 10% so với mức giá quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg.

Trường hợp cần thiết trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến có giá cao hơn từ trên 10% đến không quá 20% so với mức giá quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg thì chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của thường trực HĐND cùng cấp.

Từ tình hình trên cho thấy, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đã có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị, việc quyết định trang bị đối với các loại máy móc, thiết bị khác (ngoài máy móc, thiết bị đã được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến), cũng như việc điều chỉnh mức giá như kiến nghị của cử tri tỉnh Lai Châu./.

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)