Thông tư của Bộ Tài chính nêu rõ, tài sản được cập nhật vào Phần mềm quản lý tài sản công (TSC) gồm: TSC tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Phần mềm quản lý TSC do Bộ Tài chính xây dựng nhằm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh thực hiện việc tin học hoá quá trình báo cáo kê khai TSC gồm: TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm quản lý tài sản công
Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công. Ảnh minh họa.

Đồng thời, phần mềm này giúp theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin); tình hình khai thác, xử lý các loại TSC phải báo cáo kê khai vào phần mềm; kết xuất báo cáo về TSC theo quy định của pháp luật; tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng TSC trong phạm vi cả nước, từng bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án, đơn vị chủ trì quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSC theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng TSC.

Tài sản được cập nhật vào Phần mềm quản lý tài sản công (TSC) gồm: TSC tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Theo Thông tư số 48/2023/TT-BTC, các cơ quan quản lý công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện các quy định về kết nối và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được quy định tại thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan; tuân thủ các quy định về kết nối dữ liệu vào phần mềm được ban hành kèm theo thông tư này; thông báo, phản ánh về tình hình kết nối, khai thác phần mềm với Bộ Tài chính (Cục Quản lý cộng sản và Cục Tin học và Thống kê tài chính).

Cơ quan tài chính các bộ, cơ quan trung ương, sở tài chính có trách nhiệm nhập, duyệt, chuẩn hoá dữ liệu trong phần mềm theo quy định của thông tư, pháp luật về quản lý, sử dụng TSC và hướng dẫn của Bộ Tài chính (nếu có), đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính logic, thống nhất, đầy đủ, kịp thời, bảo mật của dữ liệu tài sản công của bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trong phần mềm; tạo tài khoản nhập dữ liệu của đơn vị được phân cấp nhập dữ liệu theo quy định tại thông tư này trong trường hợp được Bộ Tài chính đồng ý cho phân cấp nhập dữ liệu và có văn bản kèm theo danh sách tài khoản gửi Bộ Tài chính để duyệt tài khoản…

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm quản lý tài sản công
Công chức Cục Quản lý công sản Bộ Tài chính hướng dẫn trực tuyến các bộ, ngành, địa phương sử dụng Phần mềm Quản lý TSC. Ảnh: H.T

Về quy định việc nhập dữ liệu tài sản vào phần mềm, thông tư nêu rõ, thông tin dữ liệu TSC cập nhật vào phần mềm là thông tin tại báo cáo kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án, đơn vị chủ trì quản lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi kết nối dữ liệu vào phần mềm phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với Phần mềm và các hệ thống thông tin kết nối với phần mềm….

Về duyệt dữ liệu trên phần mềm, thông tư quy định, chậm nhất là 7 ngày làm việc, kể từ ngày dữ liệu được nhập vào phần mềm và cơ quan tài chính các bộ, cơ quan trung ương, sở tài chính nhận được báo cáo kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án, đơn vị chủ trì quản lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân, cán bộ quản lý có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu giữa báo cáo kê khai và dữ liệu đã nhập vào Phần mềm để thực hiện duyệt dữ liệu đối với: tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án là đất, nhà, xe ô tô hoặc tài sản cố định khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản; các tài sản trong từng quyết định tịch thu hoặc quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Đối với tài sản không thuộc phạm vi quy định nêu trên, sau khi cán bộ sử dụng nhập dữ liệu vào phần mềm thành công thì mọi thông tin về tài sản là dữ liệu chính thức, không phải thực hiện duyệt dữ liệu đối với các tài sản này.

Tại thông tư này, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi kết nối dữ liệu vào phần mềm phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với phần mềm và các hệ thống thông tin kết nối với phần mềm….

Việc kết nối dữ liệu phải tuân thủ Khung Kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Tài chính và Kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh. Kết nối dữ liệu giữa Bộ Tài chính với các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia; kết nối dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong phạm vi Bộ Tài chính thông qua Nền tảng tích hợp dữ liệu dùng chung của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, kết nối dữ liệu vào phần mềm phải bảo đảm quyền được tiếp cận, khai thác, sử dụng dữ liệu hợp pháp theo quy định của pháp luật; bảo đảm việc tìm kiếm, khai thác thông tin được thuận tiện, không làm hạn chế quyền khai thác, sử dụng phần mềm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân do yếu tố kỹ thuật…./.

(Theo Thoibaotaichinhvietnam.vn)