Danh mục 101 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính, một số vị trí cụ thể như: 30 vị trí việc làm ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện: chuyên viên về quản lý tài sản công; chuyên viên về quản lý giá; chuyên viên về quản lý tài chính doanh nghiệp; chuyên viên về bảo hiểm…

101 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính
Ảnh: Minh họa.

71 vị trí việc làm ở cấp tổng cục, cấp cục, cấp chi cục: chuyên viên về quản lý thuế; nhân viên về giám sát quản lý hải quan; kiểm tra viên về điều tra chống buôn lậu; kiểm tra viên về quản lý rủi ro hải quan…

6 nội dung mô tả công việc của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính: tên vị trí việc làm; mục tiêu vị trí việc làm; các công việc và tiêu chí đánh giá; các mối quan hệ công việc; phạm vi quyền hạn; yêu cầu về trình độ năng lực.

Bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm của đơn vị xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, tại Phụ lục III thông tư này.

Trường hợp công chức đang ở ngạch cao hơn so với ngạch công chức tương ứng của vị trí việc làm được phân công đảm nhiệm thì được bảo lưu ngạch hiện giữ cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2023./.

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)