Khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 (PAR INDEX) cấp tỉnh được sử dụng đánh giá, xếp hạng 63 tỉnh, thành phố, với 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần. Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó, 32 điểm là đánh giá thông qua điều tra xã hội học. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, chỉ số CCHC năm 2022 của tỉnh đạt 84,86%, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 6 bậc so với năm 2021.

Phân tích các chỉ số thành phần, cho thấy: Có 3 chỉ số thành phần tăng điểm gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách chế độ công vụ. Trong đó, công tác chỉ đạo điều hành CCHC ngày càng được tỉnh coi trọng và là yếu tố then chốt góp phần đẩy mạnh CCHC. Theo thống kê, năm 2022, tỉnh đã đạt điểm tối đa tại các tiêu chí đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ; công tác kiểm tra hành chính. Tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền CCHC tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ CCHC đang triển khai mạnh mẽ ở địa phương, nhất là cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tuyên truyền, hướng dẫn các thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan đến giấy tờ, căn cước công dân, hộ khẩu giấy và các chủ trương, chính sách cải cách mới trên địa bàn. Tỉnh đã ban hành kịp thời các văn bản, kế hoạch, chỉ thị để chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ Trung ương giao. Tuy nhiên, điểm chỉ số này so với toàn quốc mới chỉ đứng ở vị trí 40/63 do còn để chậm, quá hạn một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và chưa được đánh giá cao trong thực hiện nhiệm vụ đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp.

Chỉ số cải cách thể chế đạt 9,29 trên tổng điểm 10, thuộc mức tăng trưởng cao do có 3/4 tiêu chí đạt điểm tuyệt đối gồm: theo dõi thi hành pháp luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị và chỉ số quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành cũng đạt điểm tương đối cao. Chỉ số cải cách chế độ công vụ tăng 1,03 điểm, trong đó có 2/7 tiêu chí đạt điểm tuyệt đối là thực hiện cơ cấu công chức, viên chức và tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã. Chỉ số cải cách TTHC tuy giảm 0,11 điểm nhưng có 3/4 tiêu chí đạt điểm tuyệt đối, gồm kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; chỉ số còn lại là công bố công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ cũng đạt điểm số tương đối cao.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 cho thấy những nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh CCHC của tỉnh đã ngày càng được người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, một số chỉ số, tiêu chí thành phần cho thấy công tác CCHC của tỉnh còn nhiều hạn chế cần đặc biệt lưu tâm cải thiện. Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy giảm 0,13 điểm do chỉ có 1/3 tiêu chí đạt điểm tuyệt đối là thực hiện các quy định về quản lý biên chế, 2 chỉ số đạt điểm chưa cao gồm sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị; thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước. Chỉ số cải cách tài chính công giảm 0,1 điểm với tiêu chí thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ cần lưu tâm hơn cả; Trong đó có nội dung về thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách và quản lý, sử dụng tài sản công. Ở chỉ số xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, tỉnh đạt 11,45/13,5 điểm, đây là điểm số tương đối cao trên bình diện điểm số trung bình toàn quốc. Trong đó, tiêu chí phát triển các ứng dụng dịch vụ trong nội bộ cơ quan Nhà nước đạt kết quả tuyệt đối, cho thấy đây là nhiệm vụ trọng tâm tỉnh đã ưu tiên đẩy mạnh thời gian qua nhằm hình thành cơ sở nền tảng, tạo tiền đề cho triển khai các nhiệm vụ mới về chuyển đổi số trong các lĩnh vực tại địa phương. Dù vậy, so với năm 2021, chỉ số này của tỉnh giảm 2,05 điểm do kết quả thực hiện một số nhiệm vụ mới liên quan đến kết nối nền tảng điện toán đám mây Chính phủ và kết nối, tích hợp các dữ liệu dùng chung còn “khiêm tốn”(!). Nội dung phát triển ứng dụng dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức của tỉnh cũng chưa đạt kết quả cao do việc thực hiện ở địa phương chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, như: Tiến độ, kết quả số hóa hồ sơ giấy tờ TTHC còn chậm, hồ sơ thanh toán trực tuyến còn ít, đã cải thiện hiệu quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình so với năm 2021 nhưng hiệu quả đạt được còn khiêm tốn. Chỉ số tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mới đạt 11,42/16,5 điểm, nằm trong nhóm tỉnh đạt kết quả thấp trên toàn quốc và giảm 0,73 điểm so với năm 2021 do nhiều chỉ tiêu chưa đạt kết quả cao (gồm mức độ thu hút đầu tư so với năm trước liền kề, kết quả chỉ số hài lòng, giá trị thu ngân sách hàng năm của tỉnh, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao).

Tỉnh xác định, kết quả chỉ số CCHC tiếp tục là công cụ quản lý quan trọng, thước đo giúp xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh; đồng thời cá thể hoá trách nhiệm đến từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị. Do vậy, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải chủ động rút kinh nghiệm qua phân tích kết quả đã đạt được, những hạn chế, nguyên nhân đã chỉ rõ. Từ đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao tính đồng bộ, thống nhất và đảm bảo tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo của ngành, lĩnh vực, địa phương. Tăng cường rà soát, cắt giảm và đơn giản hoá TTHC một cách thực chất, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC mới, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên Cổng dịch vụ công, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC; khắc phục ngay tình trạng niêm yết, đăng tải công khai các mẫu đơn, tờ khai hoặc các quy định TTHC đã hết hiệu lực thi hành, gây khó khăn cho người dân, tổ chức khi tra cứu và thực hiện TTHC. Thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức, hướng đến giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vẫn có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, yêu cầu người dân, tổ chức nộp các giấy tờ ngoài quy định khi giải quyết TTHC. Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hoá và sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC; kịp thời giải quyết các phản ánh kiến nghị về các quy định TTHC, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định. Tăng cường phân cấp, giao quyền để giải phóng nguồn lực, đất đai, tài nguyên phục vụ phát triển, đảm bảo phù hợp với năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành và gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm theo kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp sai phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tăng cường ứng dụng CNTT nhằm đổi mới căn bản phương thức làm việc của các cơ quan Nhà nước, đảm bảo nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai có hiệu quả cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Tổ chức vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công của tỉnh; đồng thời quan tâm đầu tư, nâng cấp các chức năng, tiện ích mới của Cổng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thông tin, giải quyết hồ sơ trực tuyến./.

(Theo baonamdinh.vn)

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 834
  • Trong tuần: 8 451
  • Tất cả: 1416061
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định