Hội nghị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Ngày 15-8, UBND tổ chức hội nghị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành hữu quan của tỉnh, các huyện, thành phố.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh đã sớm triển khai hội nghị, ban hành các văn bản liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban TVTU trong từng giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là việc khó, thời gian gấp, trong bối cảnh các cấp, các ngành phải thực hiện nhiều việc khác liên quan để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Do đó, yêu cầu các địa phương phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được từ việc sắp xếp các thôn, xóm, tổ dân phố; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch; thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm đúng thời gian đề ra. Chú ý xử lý tốt các vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ; tâm tư, tình cảm của nhân dân; trụ sở làm việc sau sắp xếp, sáp nhập. Mục đích của sắp xếp, sáp nhập là tinh gọn tổ chức bộ máy, cán bộ, tạo không gian phát triển mới, tạo điều kiện để chỉnh trang đô thị, tạo đà phát triển cho địa phương, nâng cao đời sống người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phải phát huy vai trò nêu gương; quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện; làm đến đâu chắc đến đó, không dàn trải, xã nào thuận lợi làm trước, khó khăn làm sau, tập trung làm dứt điểm. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện phải luôn bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng công tác sáp nhập giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2025-2030 chắc chắn sẽ thành công.

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban TVTU gồm: Chỉ thị số 15-CT/TU về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; Thông báo số 817-TB/TU về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Quyết định 841-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030…

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Theo Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh, chậm nhất đến ngày 20-8-2023, UBND các huyện, thành phố hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính của cấp mình; giao Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Ban TVTU xem xét, cho ý kiến; tiếp đó Ban TVTU, UBND tỉnh sớm gửi Bộ Nội vụ cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nam Định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là việc khó; vì thế xây dựng phương án sắp xếp giai đoạn 2023-2030 cần lưu ý đảm bảo theo đúng Nghị quyết số 35 ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, giai đoạn 2023-2025 phải sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có cả 2 tiêu chí đạt dưới 70% hoặc cấp huyện có tiêu chí dân số dưới 200%, diện tích có dưới 20%; cấp xã có tiêu chí dân số dưới 300% và diện tích dưới 20% theo Nghị quyết số 1211 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Giai đoạn 2026-2030 phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đảm bảo tiêu chí hoặc cấp huyện có dưới 200% dân số và 30% diện tích; cấp xã có tiêu chí dân số dưới 300% và diện tích dưới 30% theo Nghị quyết số 1211 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nguồn số liệu về diện tích tự nhiên được Sở Tài nguyên và Môi trường công bố, xác nhận; số liệu về dân số do Công an tỉnh cung cấp, xác nhận.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Để triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đạt kết quả, đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các kết luận, chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Sở Nội vụ rà soát, tiếp thu các ý kiến từ cơ sở và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh sớm ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, trong đó xác định rõ thời gian, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở phương án tổng thể, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Đề án của tỉnh; hướng dẫn các đơn vị, địa phương tiến hành các quy trình, thủ tục theo đúng quy định để xây dựng Đề án theo Kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền quyết định, đảm bảo thời gian mà UBND tỉnh đã đăng ký với Bộ Nội vụ. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các sở, ngành liên quan hướng dẫn các huyện, thành phố cụ thể các nhiệm vụ, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh, nhất là việc sắp xếp nông thôn vào đô thị, việc sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, trụ sở các cơ quan; việc sắp xếp, tinh giản cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quy hoạch tỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ, đồng thuận trong việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025. Các huyện ủy, thành ủy thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo cấp xã. Phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Thường vụ, Ban chỉ đạo các cấp; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở cơ sở. Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với khối lượng công việc nhiều, thực hiện trong thời gian gấp, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân; đề nghị các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, 2024, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu./.

(Theo baonamdinh.vn)

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 861
  • Trong tuần: 11 086
  • Tất cả: 1320746
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định