Chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài chính được quy định tại Quyết định số 122/QĐ-STC ngày 03/11/2022 của Giám đốc Sở Tài chính

I. Văn phòng Sở

1. Chức năng. 

Giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách thực hiện việc quản lý công tác tổ chức cán bộ, bộ máy, biên chế; đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thi đua khen thưởng; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; tổng hợp xây dựng và đôn đốc thực hiện các kế hoạch công tác hằng tháng, quý, năm của Sở

2. Nhiệm vụ 

a. Công tác Tổ chức cán bộ: 

- Xây dựng đề án kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

-  Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó của các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố sau khi thống nhất với Sở quản lý, lĩnh vực có liên quan;

             - Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

             - Quy định cụ thể Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở để trình Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách quyết định;

             - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, cho từ chức, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và lao động theo phân cấp quản lý;

                b. Công tác Hành chính tổng hợp:

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc phụ trách

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; 

- Hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về lĩnh vực tài chính; Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý về tham gia tố tụng;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch công tác, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị thực hiện, giải quyết công việc theo định kỳ tháng, 6 tháng và năm; 

- Thực hiện chế độ báo cáo tháng, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm theo quy định; 

- Hướng dẫn và tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp quản lý;

- Đôn đốc, kiểm tra cán bộ công chức, viên chức và lao động thực hiện lề lối làm việc, kỷ luật lao động, quy chế dân chủ, kỷ luật phát ngôn, quy định an toàn vệ sinh lao động và các quy định khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách quyết định;

- Đôn đốc và kiểm tra các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, giải quyết công việc theo định kỳ tháng, quý, năm; 

c. Công tác Văn thư, lưu trữ:

- Thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ, quản lý công văn đi, đến tại cơ quan theo quy định của pháp luật; Tổ chức in ấn tài liệu phục vụ công tác cho các đơn vị;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” theo quy định; 

d. Công tác Hành chính quản trị:

- Cung ứng vật tư văn phòng phục vụ cho hoạt động của cơ quan; thực hiện công tác vệ sinh, môi trường, bảo vệ trật tự an ninh, an toàn cơ quan;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Văn phòng Sở báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán, lập quyết toán thu, chi ngân sách của Sở theo quy định;

- Tổ chức theo dõi, quản lý tài sản phương tiện, vật tư, hàng hoá, phục vụ công tác của Ban Giám đốc và hoạt động của cơ quan; 

đ. Công tác khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.

- Công khai các văn bản liên quan đến kê khai tài sản thu nhập, triển khai, tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác kê khai và công khai tài sản thu nhập hằng năm của cán bộ, công chức thuộc Sở quản lý; 

II. Thanh tra 

1. Chức năng

Giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách thực hiện thanh tra các hoạt động về tài chính, ngân sách đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

2. Nhiệm vụ 

a. Công tác Tổng hợp báo cáo:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực thanh tra tài chính ở địa phương báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách;

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm của đơn vị gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo; 

b. Công tác Thanh tra, kiểm tra:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra theo kế hoạch, đột xuất việc chấp hành các chế độ chính sách về quản lý tài chính; thu, chi ngân sách đối với các cấp ngân sách, cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, văn hoá xã hội và các doanh nghiệp Nhà nước theo thẩm quyền; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở

- Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị thuộc Sở và hệ thống ngành Tài chính địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; 

c. Công tác Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Phòng chống tham nhũng:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì phối hợp các đơn vị thuộc Sở báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở và theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên;

- Xây dựng chương trình kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng hằng năm; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng hằng năm của cơ quan Sở Tài chính;

- Tổng hợp báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng và hằng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý;

- Công khai chương trình kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng hằng năm.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Tài chính trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

d. Công tác Giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tổ chức trực tiếp công dân thường xuyên hằng tuần; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, ngân sách và giá cả theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp kết quả, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hằng quý, năm theo quy định; 

đ. Công tác khác:

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ về giám định tư pháp thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý ở địa phương theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp;

- Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công. 

III. Phòng Quản lý ngân sách 

1. Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân sách Nhà nước, nợ chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ

a. Công tác Tham mưu và tổng hợp báo cáo

- Chủ trì, phối hợp với các phòng và đơn vị có liên quan dự thảo các chỉ thị, quyết định, chương trình; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các văn bản khác thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách của địa phương để tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh quyết định;

-Tham mưu Lãnh đạo sở trong tổ chức thực hiện và điều hành ngân sách địa phương theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách cấp tỉnh và cấp dưới;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Lãnh đạo Sở. 

b. Công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách

- Xây dựng, tổng hợp, lập kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh hàng năm; điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh trong trường hợp cần thiết để Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn;

- Xây dựng quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương để Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn

- Chủ trì, phối hợp với các phòng và đơn vị có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng dự toán 6 ngân sách nhà nước và quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật để Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh;

- Tổng hợp, lập dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn. 

c. Công tác Quản lý ngân sách:

- Phối hợp với các phòng và các đơn vị có liên quan thuộc Sở xây dựng văn bản hướng dẫn về công tác quản lý tài chính ngân sách theo từng lĩnh vực;

- Xây dựng phương án bổ sung dự toán số tăng thu của ngân sách địa phương, phương án phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách địa phương và phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương theo quy định để Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Tham mưu lãnh đạo sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh, sử dụng quỹ dự trữ tài chính của địa phương và các nguồn dự trữ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

- Kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách được giao; hướng dẫn việc quản lý, điều hành ngân sách; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của ngân sách của cấp dưới;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện cấp phát ngân sách Nhà nước cho các huyện, thành phố trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh; phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, cấp phát ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý;

- Hướng dẫn việc hạch toán, quyết toán ngân sách địa phương. Định kỳ báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chi ứng trước, thu hồi các khoản chi ứng trước của ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư công của ngân sách tỉnh, bao gồm nguồn bổ sung của ngân sách trung ương và nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh từ nguồn ngân sách tỉnh vay lại. 

d. Công tác Quyết toán ngân sách:

Tổng hợp, lập quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương để Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.

đ.  Công tác Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

- Phối hợp với các phòng, cơ quan quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách của địa phương tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm sau và quyết toán thu, chi quỹ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách địa phương; phối hợp giải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp khi có yêu cầu

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ Phát triển đất của tỉnh do UBND tỉnh phân công theo quy định của pháp luật. 

e. Về quản lý nợ chính quyền địa phương 

- Xây dựng kế hoạch vay, trả nợ 05 năm, hằng năm và chương trình quản lý nợ 03 năm của chính quyền địa phương báo cáo Lãnh đạo sở để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý nợ của chính quyền địa phương;

- Căn cứ dự toán chi ngân sách địa phương và nguồn tài chính của địa phương đã được cấp có thẩm quyền quyết định, thực hiện thanh toán nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác liên quan đến khoản vay của chính quyền địa phương đầy đủ, đúng hạn;

- Phối hợp với Kho bạc nhà nước theo dõi, hạch toán, quyết toán các khoản rút vốn vay, nhận nợ, trả nợ thuộc nghĩa vụ nợ của ngân sách tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, các khoản vay khác trong nước tham mưu Lãnh đạo sở báo cáo UBND tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

- Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương. 

g. Công tác khác:

Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc chỉ đạo của Lãnh đạo Sở;

- Thống nhất quản lý tài chính đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các phòng và các đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách để Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh;

- Quản lý, cấp phát các loại chứng từ, biên lai có liên quan đến chế độ thu, chi tài chính ngân sách theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các phòng liên quan quản lý tài khoản tạm giữ, tài khoản liên quan đến đấu giá tài sản của Sở Tài chính;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt

- Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật; phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công. 

IV. Phòng Tài chính đầu tư

1. Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trong công tác quản lý vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước. 

2. Nhiệm vụ

a. Công tác Tổng hợp báo cáo:

- Xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý vốn đầu tư XDCB báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách;

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của phòng theo định kỳ tháng, 6 tháng và năm gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo;

b. Công tác Quản lý vốn đầu tư phát triển: 

Tham mưu cho Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về: chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; thẩm định về các đề án, quy hoạch, chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn;

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kim soát thanh toán vđầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện;

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan: xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công; điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án đầu tư do địa phương quản lý; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư công của ngân sách tỉnh, bao gồm nguồn bổ sung của ngân sách trung ương và nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh từ nguồn ngân sách tỉnh vay lại;

- Thực hiện kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước chi đầu tư công của các đơn vị dự toán cấp I; nhập và phê duyệt dự toán trên hệ thống Tabmis theo quy định của Bộ Tài chính;

- Kiểm tra tình hình thực hiện phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã và vốn từ các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp; tình hình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện;

- Chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phê duyệt đối với các dự án được ủy quyền phê duyệt;

- Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; tổng hợp, báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách do địa phương quản lý theo quy định;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư;

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo dõi và đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án thu hồi số vốn đã thanh toán thừa khi dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán có số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án và đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản quá hạn chưa thu hồi.

c. Công tác khác:

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.

V. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

1. Chức năng

 Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan, đơn vị khác thuộc UBND tỉnh (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh) theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác Tổng hợp:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách;

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm của phòng gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo;

b. Công tác Quản lý ngân sách:

- Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp, lập phương án phân bổ, điều chỉnh phương án phân bổ (khi cần thiết) ngân sách cấp tỉnh hàng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh gửi Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quy định các định mức phân bổ và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của địa phương về lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách được giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, điều hành ngân sách; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;

- Thẩm định hoặc thực hiện xét duyệt và thông báo kết quả quyết toán năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn việc hạch toán, quyết toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; tổng hợp, lập quyết toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh gửi Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp, lập quyết toán ngân sách địa phương trình UBND cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật; tham gia ý kiến đối với phương án tự chủ tài chính năm đầu thời kỳ ổn định của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; phối hợp với các cơ quan chuyên ngành ở địa phương kiểm tra việc thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. 

c. Công tác khác:

- Tham mưu việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của Pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật; phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.

VI. Phòng Quản lý Công sản, Tin học và Thống kê

1. Chức năng

 Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách quản lý tài sản công tại địa phương; phát triển và ứng dụng tin học trong lĩnh vực tài chính và thống kê tài chính. 

2. Nhiệm vụ 

a. Công tác Tổng hợp:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý tài sản công, tin học và thống kê báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách; 

-  Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm của phòng gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo; 

b. Công tác Quản lý tài sản công tại địa phương:

- Xây dựng, báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản công; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công theo thẩm quyền tại địa phương;

- Chủ trì báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc, xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản công và các hình thức xử lý khác; giao tài sản công cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;

- Phối hợp với Phòng Quản lý Ngân sách việc tham mưu, tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc UBND tỉnh quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản công;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản công trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương;

- Tham mưu tổ chức quản lý và khai thác tài sản công chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng theo chức năng, nhiệm vụ quản lý tài sản công của Sở Tài chính; Tham mưu quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản công theo chức năng, nhiệm vụ quản lý tài sản công của Sở Tài chính;

- Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Đề xuất Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;

- Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

c. Công tác Tin học và Thống kê:

- Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống tài chính ngân sách ở địa phương;

- Chịu trách nhiệm quản trị, vận hành, biên tập hệ thống nội dung thông tin trên các dịch vụ công trực tuyến; nội dung số và trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

- Xây dựng và biên tập phổ biến thông tin, số liệu thông kê của Sở Tài chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính theo quy định.

- Chủ trì xây dựng, phát triển và triển khai vận hành hệ thống phần mềm một cửa liên thông tại Sở Tài chính.

- Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao; tổ chức vận hành mạng tin học của Sở đảm bảo hoạt động thông suốt, bí mật, an toàn; 

- Tổ chức trao đổi thông tin với Trung tâm tin học trong hệ thống Tài chính (Cục Tin học thống kê - Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh) các cơ quan liên quan; tổng hợp các thông tin, số liệu có liên quan đến hoạt động tài chính ngân sách;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng tổ chức triển khai thực hiện các dự án tin học của Sở; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ các đơn vị thuộc Sở và các cán bộ thuộc hệ thống ngành tài chính;

- Duy trì hoạt động và triển khai các phần mềm ứng dụng tin học trong ngành tài chính và các thiết bị tin học, quản trị mạng máy tính của Sở, quản trị cơ sở dữ liệu về tài chính ngân sách ở địa phương;

- Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật tin học trong quản lý tài chính ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, huyện, xã, tại địa phương;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, tổng hợp, thống kê các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, tài chính; thu, chi ngân sách tháng, quý, năm trên địa bàn;

- Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính và Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính theo quy định;

- Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức thực hiện đúng chế độ kê khai, cấp, đăng ký sử dụng mã số đơn vị quan hệ ngân sách.

d. Công tác khác:

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Tổ chức quản lý, bảo mật các văn bản, tài liệu, hồ sơ và lưu trữ trên mạng theo quy định của pháp luật; phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công. 

VII. Phòng Quản lý giá

1. Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trong việc quản lý Nhà nước về giá tại địa phương theo qui định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ

a. Công tác Tổng hợp:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý giá, thẩm định giá, quản lý tài chính đối với đất đai, phí, lệ phí, quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo thẩm quyền của địa phương báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách;

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm của đơn vị gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo; 

b. Công tác Quản lý tài chính đối với đất đai

- Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh; báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tổ chức thẩm định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai;

- Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách xác định và trình UBND tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể.

- Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi;

- Xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp;

- Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền ban hành mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định;

Kiểm tra, thẩm địnhcác khoản kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước. Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trong 15 trường hợp xác định giá khởi điểm theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. 

c. Công tác Quản lý giá và thẩm định giá:

Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật về giá; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các quy định về quản lý giá và thẩm định giá trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Tài chính và các Sở quản lý ngành, lĩnh vực. Thực hiện công tác xây dựng, thẩm định phương án giá các hàng hóa, dịch vụ theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Tài chính; thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực hoặc đơn vị sản xuất kinh doanh đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND tỉnh triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá cho Sở Tài chính và các Sở quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định; tham mưu việc bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá tại địa phương trong các trường hợp cần thiết;

- Đề xuất Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá của nhà nước thuộc địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá nhà nước theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ thu thập, theo dõi, tổng hợp, phân tích diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn theo quy định và các chỉ đạo về công tác quản lý, điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính;

- Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.

d. Công tác khác:

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn 16 vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”;

- Tham gia Hội đồng giám sát các hoạt động phát hành xổ số kiến thiết, hoạt động vui chơi có đặt cọc và vui chơi có thưởng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.

VIII. Phòng Tài chính doanh nghiệp

1. Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu cho Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trong việc quản lý Nhà nước về công tác tài chính doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác Tổng hợp:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp (doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công ty cổ phần) báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách;

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm của đơn vị gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo;

b. Công tác Quản lý tài chính doanh nghiệp:

- Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập, được giao quản lý hoặc góp vốn theo quy định của pháp luật; chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công việc quản lý phần vốn và tài sản nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập, góp vốn hoặc được giao quản lý theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, thực hiện chức năng giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát 17 tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, kiến nghị, đề xuất giải pháp với Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập, được giao quản lý hoặc góp vốn. Cảnh báo khi thấy có dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ 100% và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập, được giao quản lý hoặc góp vốn; tổng hợp báo cáo tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước (báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp) và các báo cáo khác để báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

- Quản lý việc trích lập và sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do địa phương thành lập, được giao quản lý;

- Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính, tình hình xuất nhập khẩu, các khoản nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

c. Công tác khác:

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Phối hợp với phòng quản lý Giá thẩm định đơn giá một số sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

- Tham gia Hội đồng giám sát các hoạt động phát hành xổ số kiến thiết, hoạt động vui chơi có đặt cọc và vui chơi có thưởng theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật; phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.ng.

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 903
  • Trong tuần: 8 520
  • Tất cả: 1416130
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định