Chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài chính được quy định tại Quyết định số 76/QĐ-STC ngày 12/4/2021 của Giám đốc Sở Tài chính

I. Văn phòng Sở

1. Chức năng

 Giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách thực hiện việc quản lý công tác tổ chức cán bộ, bộ máy, biên chế; đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thi đua khen thưởng; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; tổng hợp xây dựng và đôn đốc thực hiện các kế hoạch công tác hằng tháng, quý, năm củaSở.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác Tổ chức cán bộ:

- Xây dựng đề án kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

- Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó của các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố sau khi thống nhất với Sở quản lý, lĩnh vực có liên quan;

- Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

- Quy định cụ thể Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở để trình Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách quyết định;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, cho từ chức, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và lao động theo phân cấp quản lý;

b. Công tác Hành chính tổng hợp:

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc phụ trách;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính; Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý về tham gia tố tụng;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch công tác, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị thực hiện, giải quyết công việc theo định kỳ tháng, 6 tháng và năm;

- Thực hiện chế độ báo cáo tháng, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm theo quy định;

- Hướng dẫn và tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp quản lý;

- Đôn đốc, kiểm tra cán bộ công chức, viên chức và lao động thực hiện lề lối làm việc, kỷ luật lao động, quy chế dân chủ, kỷ luật phát ngôn, quy định an toàn vệ sinh lao động và các quy định khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách quyết định;

- Đôn đốc và kiểm tra các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, giải quyết công việc theo định kỳ tháng, quý, năm;

c. Công tác Văn thư, lưu trữ:

- Thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ, quản lý công văn đi, đến tại cơ quan theo quy định của pháp luật; Tổ chức in ấn tài liệu phục vụ công tác cho các đơn vị; Kiểm tra về thể thức đối với các văn bản do Sở ban hành;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” theo quy định;

d. Công tác Hành chính quản trị:

- Cung ứng vật tư văn phòng phục vụ cho hoạt động của cơ quan; thực hiện công tác vệ sinh, môi trường, bảo vệ trật tự an ninh, an toàn cơ quan;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Văn phòng Sở báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán, lập quyết toán thu, chi ngân sách của Sở theo quy định;

- Tổ chức theo dõi, quản lý tài sản phương tiện, vật tư, hàng hoá, phục vụ công tác của Ban Giám đốc và hoạt động của cơ quan;

đ. Công tác khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.

- Công khai các văn bản liên quan đến kê khai tài sản thu nhập, triển khai, tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác kê khai và công khai tài sản thu nhập hằng năm của cán bộ, công chức thuộc Sở quản lý;

II. Thanh tra

1. Chức năng

Giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách thực hiện thanh tra các hoạt động về tài chính, ngân sách và giá cả tại địa phương đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác Tổng hợp báo cáo:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực thanh tra tài chính ở địa phương báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách;

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm của đơn vị gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo;

b. Công tác Thanh tra, kiểm tra:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra theo kế hoạch, đột xuất việc chấp hành các chế độ chính sách về quản lý tài chính; thu, chi ngân sách đối với các cấp ngân sách, cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, văn hoá xã hội và các doanh nghiệp Nhà nước theo thẩm quyền.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.  

- Thanh tra, kiểm tra các yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị, tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh tại địa phương khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá.

- Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị thuộc Sở và hệ thống ngành Tài chính địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra;

 c. Công tác Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Phòng chống tham nhũng:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị, tổ chức trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì phối hợp các đơn vị thuộc Sở báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở và theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên;

- Xây dựng chương trình kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng hằng năm; báo cáo phòng chống tham nhũng hằng năm của cơ quan Sở Tài chính;

- Tổng hợp báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng và hằng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyên, thành phố, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý;

- Công khai chương trình kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng định kỳ và hằng năm.

d. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo:

- Tổ chức trực tiếp công dân thường xuyên hằng tuần; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, ngân sách và giá cả theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp kết quả, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hằng quý, năm theo quy định;

đ. Công tác khác:

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.

III. Phòng Quản lý ngân sách

1. Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân sách Nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác Tham mưu và tổng hợp báo cáo:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách địa phương để Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

- Dự thảo các chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm, 03 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

- Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; Chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo qui định của pháp luật để Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn;

- Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách;

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm của đơn gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo.

-Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

b. Công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở xây dựng văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là huyện) xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và điều hành ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh để Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn;

- Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của cấp huyện.

c. Công tác Quản lý ngân sách:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở xây dựng văn bản hướng dẫn về công tác quản lý tài chính ngân sách theo từng lĩnh vực;

- Tham mưu cho Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách cấp huyện; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

- Trực tiếp thực hiện cấp phát ngân sách Nhà nước cho các huyện; phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, cấp phát ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý;

- Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách giúp UBND tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính, ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

d. Công tác Quyết toán ngân sách:

- Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện - xã, quyết toán thu, chi ngân sách huyện - xã;

- Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương để Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND báo cáo HĐND phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính;

đ.Công tác Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ:

- Quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ để Lãnh đạo Sở báo cáoUBND tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đề xuất Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh;

Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức nhà nước … ) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định.

e. Công tác khác:

Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc chỉ đạo của Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách;

- Kiểm tra việc phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước đối với khối huyện, khối xã;

- Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách để Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách báo cáo UBND tỉnh;

- Quản lý, cấp phát các loại chứng từ, biên lai có liên quan đến chế độ thu, chi tài chính ngân sách theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các phòng liên quan quản lý tài sản các huyện, quản lý tài khoản tạm giữ, tài khoản liên quan đến đấu giá tài sản của Sở Tài chính;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật; phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.

IV. Phòng Tài chính đầu tư

1. Chức năng

 Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trong công tác quản lý vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác Tổng hợp báo cáo:

- Xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý vốn đầu tư XDCB báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách;

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của phòng theo định kỳ tháng, 6 tháng và năm gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo;

b. Công tác Quản lý vốn đầu tư phát triển:

Tham mưu cho Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách:

- Về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do Tỉnh quản lý;

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kim soát thanh toán vđầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện;

Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy địnhbáo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Thẩm tra trình Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phê duyệt quyết toán đối với các dự án được ủy quyền phê duyệt và các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư theo quy định;

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, để Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định;

- Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách theo dõi quản lý các khoản viện trợ về đầu tư phát triển tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, Ngành có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định trong các lĩnh vực:

+ Chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn;

+ Trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương;

+ Nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

c. Công tác khác:

- Nhập dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn nhà nước (gồm vốn NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) của các chủ đầu tư do tỉnh quản lý vào hệ thống TABMIS theo đúng quy định về quản lý điều hành ngân sách trong điều kiện áp dụng hệ thống TABMIS;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.

V. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

1. Chức năng

 Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trong việc quản lý tài chính, ngân sách thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách tỉnh (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác Tổng hợp:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách;

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm của phòng gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo;

b. Công tác Quản lý ngân sách:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm thẩm định, tổng hợp gửi Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp trình Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách báo cáo UBND tỉnh;

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước ở các cơ quan, đơn vị; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

- Thẩm định hoặc duyệt và thông báo quyết toán đối với các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước; lập tổng quyết toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý gửi Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp chung trong quyết toán ngân sách Nhà nước;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật.

c. Công tác khác:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng và các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị Hành chính sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh về trình tự, thủ tục hồ sơ đấu thầu, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ bằng nguồn vốn ngân sách, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra quản lý hoạt động quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, Kinh phí cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi, học sinh, sinh viên, Bảo hiểm thất nghiệp... theo quy định;

- Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật; phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.

VI. Phòng Quản lý Công sản, Tin học và Thống kê

1. Chức năng

 Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách quản lý tài sản công tại địa phương; phát triển và ứng dụng tin học trong lĩnh vực tài chính và thống kê tài chính

2. Nhiệm vụ

- Công tác Tổng hợp:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực tin học và thống kê báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách;

+ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm của phòng gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo;

- Công tác Quản lý tài sản công tại địa phương:

+ Xây dựng, báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản công; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công theo thẩm quyền tại địa phương;

+ Chủ trì báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc, xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản công và các hình thức xử lý khác; giao tài sản công cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;

+ Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản công;

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản công trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức tiếp nhận, quản lý, báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương;

+ Tổ chức quản lý và khai thác tài sản công chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản công;

+ Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

+ Đề xuất Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;

+ Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Công tác Tin học và Thống kê:

+ Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống tài chính ngân sách ở địa phương;

+ Chịu trách nhiệm quản trị, vận hành, biên tập hệ thống nội dung thông tin trên các dịch vụ công trực tuyến; nội dung số và trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

+ Xây dựng và biên tập phổ biến thông tin, số liệu thông kê của Sở Tài chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính theo quy định.

+ Chủ trì xây dựng, phát triển và triển khai vận hành hệ thống phần mềm một cửa liên thông tại Sở Tài chính.

+ Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao; tổ chức vận hành mạng tin học của Sở đảm bảo hoạt động thông suốt, bí mật, an toàn;

+ Tổ chức trao đổi thông tin với Trung tâm tin học trong hệ thống Tài chính (Cục Tin học thống kê - Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh) các cơ quan liên quan; tổng hợp các thông tin, số liệu có liên quan đến hoạt động tài chính ngân sách;

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng tổ chức triển khai thực hiện các dự án tin học của Sở; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ các đơn vị thuộc Sở và các cán bộ thuộc hệ thống ngành tài chính;

+ Duy trì hoạt động và triển khai các phần mềm ứng dụng tin học trong ngành tài chính và các thiết bị tin học, quản trị mạng máy tính của Sở, quản trị cơ sở dữ liệu về tài chính ngân sách ở địa phương;

+ Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật tin học trong quản lý tài chính ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, huyện, xã, tại địa phương;

+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, tổng hợp, thống kê các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, tài chính; thu, chi ngân sách tháng, quý, năm trên địa bàn;

+ Thực hiện cấp mã số dự án đầu tư và mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong toàn tỉnh (từ cấp xã đến cấp tỉnh).

- Công tác khác:

+ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

+ Tổ chức quản lý, bảo mật các văn bản, tài liệu, hồ sơ và lưu trữ trên mạng theo quy định của pháp luật; phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.

VII. Phòng Quản lý giá

1. Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trong việc quản lý Nhà nước về giá tại địa phương theo qui định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

- Công tác Tổng hợp:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý giá, thẩm định giá, phí, lệ phí quản lý, quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo thẩm quyền của địa phương báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách;

+ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm của đơn vị gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo;

-Công tác Quản lý tài chính đối với đất đai

+ Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh; báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tổ chức thẩm định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt;

+ Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đt trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai;

+ Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách xác định và trình UBND tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) đ tính thu tin thuê đi với đất xây dựng công trình ngm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể; xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp;

Kiểm tra, thẩm định các khoản kinh phí tổ chức thực hiện côntác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước. Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

- Công tác Quản lý giá và thẩm định giá:

Tham mưu cho Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các mức giá khởi điểm để đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ của các dự án XDCB và các dự án khác sử dụng vốn NSNN.

+ Tham mưu cho Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh;

+ Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;phối hợp với các cơ quan đơn vị công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư kỹ thuật, máy móc thiết bị phổ biến tại địa phương;

+ Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh để Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Đề xuất Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

+ Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.

- Công tác khác:

+ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

+ Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”;

+ Tham gia Hội đồng giám sát các hoạt động phát hành xổ số kiến thiết, hoạt động vui chơi có đặt cọc và vui chơi có thưởng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.

VIII. Phòng Tài chính doanh nghiệp

1. Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu cho Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trong việc quản lý Nhà nước về công tác tài chính doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí ở địa phương.

2. Nhiệm vụ

- Công tác Tổng hợp:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp (doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công ty cổ phần) báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh quyết định;

+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách ;

+ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm của đơn vị gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo;

- Công tác Quản lý tài chính doanh nghiệp:

+ Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

+ Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của UBND tỉnh;

+ Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, tham mưu cho Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách báo cáo UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

+ Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các quỹ đầu tư phát triển, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, ngân hàng nông nghiệp tỉnh,…) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định;

+ Thẩm định, báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trình UBND tỉnh chấp thuận để Chủ tịch công ty TNHH MTV thuộc sở hữu UBND tỉnh, hoặc người đại diện phần vốn Nhà nước (đối với công ty Cổ phần mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) phê duyệt: Báo cáo tài chính hàng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức hàng năm của doanh nghiệp;

- Công tác khác:

+ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

+ Phối hợp với Phòng Quản lý Giá xác định tỷ suất sản phẩm dịch vụ công ích và giá các sản phẩm hàng hoá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

+ Tham gia Hội đồng giám sát các hoạt động phát hành xổ số kiến thiết, hoạt động vui chơi có đặt cọc và vui chơi có thưởng theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật; phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phân công.

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 245
  • Trong tuần: 2 977
  • Tất cả: 1036762
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định