Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1438/HD-STC 25/07/2023 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2024-2026
Lượt xem: 137
Tải về
1736/HD-STC 13/10/2022 HD V/v Xử lý phần chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ tại Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và việc thực hiện phân phối cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước nắm giữ từ 36% vốn điều lệ trở lên trực thuộc UBND tỉnh
Lượt xem: 119
Tải về
1332/HD-STC 11/08/2022 HD xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025
Lượt xem: 253
Tải về
763/HD-STC 16/05/2022 HD Thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và quản lý sử dụng tài sản tài trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 183
Tải về
1691/HD-STC 05/11/2021 HD Tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2021
Lượt xem: 165
Tải về
1432/HD-STC 29/09/2021 Hướng dẫn Lập, giao dự toán, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Lượt xem: 321
Tải về
1271/HD-STC 31/08/2021 Hướng dẫn công tác tài chính đối với việc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị cấp huyện
Lượt xem: 267
Tải về
1433/HD-STC 07/12/2020 Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2020
Lượt xem: 215
Tải về
1125/HD-STC 10/08/2021 Hướng dẫn rà soát, xây dựng phương án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Lượt xem: 254
Tải về
1911/HD-STC 10/09/2018 Hướng dẫn Công tác tài chính sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 664
Tải về
12
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định